§ 1 Namn och sÀte

Föreningens namn Àr Do Good Now. Föreningen har sitt sÀte i Danderyds kommun.

§ 2 ÄndamĂ„l

Föreningens ÀndamÄl Àr att verka för mÀnskliga rÀttigheter och motverka fattigdom,

mÀnniskohandel för tvÄngsprostitution samt övrig mÀnniskohandel. Genom fundraising-
aktiviteter vill föreningen ekonomiskt stödja projekt som arbetar för mÀnskliga rÀttigheter och

genom informationsspridning skapa medvetenhet om mÀnniskohandel för prostitution, sÄ
kallad ”sex trafficking”.

Föreningen ska uppfylla sitt ÀndamÄl genom att finansiellt stödja transithem för barn som
varit utsatta för tvÄngsprostitution. Föreningen ansvarar idag ekonomiskt för stora delar av
driften av ABC Nepal, en organisation för mÀnskliga rÀttigheter, med transithem för barn i
Nepal. Föreningen har för avsikt att bilda fler transithem med stöd av en hÄllbar ekonomisk
modell.

Föreningen Àr fristÄende, partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3 Medlemskapet

Föreningens medlemmar ska godta stadgarna.

Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller om medlem
pÄ annat sÀtt agerar i strid med föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning
och beslutet ska tas med kvalificerad majoritet.

§ 4 Årsmötet

Årsmötet Ă€r föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hĂ„llas under Ă„rets första fyra
mÄnader och kallelse ska delges föreningens medlemmar senast tvÄ veckor innan mötet.
Medlemmar Àger rÀtt att ge förslag till Àrenden som ska behandlas pÄ mötet, detta ska dock
ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag ska
tillhanda-hÄllas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan Ärsmötet.

Vid ordinarie Ärsmöte ska följande punkter vara med

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Val av justeringspersoner, tillika röstrÀknare
3. FaststÀllande av dagordning
4. FaststÀllande av röstlÀngd
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. VerksamhetsberÀttelse med ekonomisk redovisning
7. FrÄga om ansvarsfrihet för den avgÄende styrelsen
8. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
9. Val av ordförande
10. Val av kassör
11. Val av övriga ledamöter
12. Val av suppleanter
13. Mötet avslutas

Beslut pÄ Ärsmötet fattas med enkel majoritet.

§ 5 Extra Ärsmöte

Om styrelsen eller 1/3 av medlemmarna i föreningen sÄ krÀver, ska extra Ärsmöte hÄllas.

Kallelse ska skickas till medlemmarna minst tvÄ veckor i förvÀg tillsammans med dagordning
och beslutsunderlag. Under det extra Ärsmötet fÄr bara de frÄgor som föranlett mötet
behandlas.

§ 6 Beslutsformer

För föreningens möten gÀller att endast nÀrvarande ledamöter och medlemmar har röstrÀtt.
Besluten fattas med enkel majoritet. Kan ej beslut nÄs genom majoritet ges utslagsröst till
ordförande.

§ 7 Firmatecknare

Firmatecknare utses av styrelsen.

§ 8 VerksamhetsÄr

Föreningens verksamhetsÄr Àr kalenderÄr, 1 januari till och med 31 december.

§ 9 StadgeÀndring

Ändring av dessa stadgar krĂ€ver beslut med kvalificerad majoritet pĂ„ tvĂ„ pĂ„ varandra följande
Ärsmöten, varav ett ska vara ordinarie Ärsmöte. Mellan dessa möten mÄste minst tvÄ mÄnader
förflyta.

§ 10 Upplösning

Upplösning av föreningen krÀver beslut med kvalificerad majoritet pÄ tvÄ pÄ varandra
följande Ärsmöten, varav ett ska vara ordinarie Ärsmöte. Mellan dessa möten mÄste minst tvÄ
mÄnader förflyta.

Vid upplösning av föreningen ska eventuellt kvarvarande tillgÄngar i första hand skÀnkas
till Familjen Einhorns stiftelse, i andra hand till föreningen Hand in hand och i tredje hand till
ABC Nepal i Kathmandu. Om det inte Àr möjligt ska tillgÄngarna skÀnkas till en annan ideell
organisation som verkar inom föreningens ÀndamÄl. Föreningens kvarvarande tillgÄngar
fördelas efter beslut pÄ sista Ärsmötet. Vid upplösning avstÄr medlem i förening frÄn att göra
ansprÄk pÄ nÄgon del av kvarvarande tillgÄngar.

Danderyd, den 31 mars 2020