§ 1 Namn och sÀte

Föreningens namn Àr Do Good Now. Föreningen har sitt sÀte i Danderyds kommun.

 

§ 2 ÄndamĂ„l

Föreningens Ă€ndamĂ„l Ă€r att verka för mĂ€nskliga rĂ€ttigheter och motverka fattigdom, mĂ€nniskohandel för tvĂ„ngsprostitution samt övrig mĂ€nniskohandel. Genom fundraising-aktiviteter vill föreningen ekonomiskt stödja projekt som arbetar för mĂ€nskliga rĂ€ttigheter och genom informationsspridning skapa medvetenhet om mĂ€nniskohandel för prostitution, sĂ„ kallad ”sex trafficking”.

Föreningen ska uppfylla sitt ÀndamÄl genom att finansiellt stödja transithem för barn som varit utsatta för tvÄngsprostitution. Föreningen ansvarar idag ekonomiskt för stora delar av driften av ABC Nepal, en organisation för mÀnskliga rÀttigheter, med transithem för barn i Nepal. Förening har för avsikt att bilda fler transithem med stöd av en hÄllbar ekonomiskmodell.

Minst 75% av totala intÀkter ska gÄ till ÀndamÄlet med högst 25% av totala intÀkter fÄr gÄ till insamling och administration. Föreningen Àr fristÄende, partipolitiskt och religiöst obunden.

 

§ 3 Medlemskapet

Föreningens medlemmar ska godta stadgarna.

Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller om medlem
pÄ annat sÀtt agerar i strid med föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning
och beslutet ska tas med kvalificerad majoritet.

En styrelseledamot eller en suppleant som har betalningsanmÀrkningar och / eller obetalda skatteskulder mÄste avgÄ ur styrelsen om föreningen ska beviljas eller bibehÄlla 90-kontot.

 

§ 4 Årsmötet

Årsmötet Ă€r föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hĂ„llas under Ă„rets första fyra mĂ„nader och kallelse ska delges föreningens medlemmar senast tvĂ„ veckor innan mötet. Medlemmar Ă€ger rĂ€tt att ge förslag till Ă€renden som ska behandlas pĂ„ mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag ska tillhanda-hĂ„llas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan Ă„rsmötet.

Vid ordinarie Ärsmöte ska följande punkter vara med

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare

2. Val av justeringspersoner, tillika röstrÀknare

3. FaststÀllande av dagordning

4. FaststÀllande av röstlÀngd

5. Årsmötets behöriga utlysande

6. VerksamhetsberÀttelse med ekonomisk redovisning

7. FrÄga om ansvarsfrihet för den avgÄende styrelsen

8. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

9. Val av ordförande

10. Val av kassör

11. Val av övriga ledamöter

12. Val av suppleanter

13. Mötet avslutas

Beslut pÄ Ärsmötet fattas med enkel majoritet.

 

§ 5 Extra Ärsmöte

Om styrelsen eller 1/3 av medlemmarna i föreningen sÄ krÀver, ska extra Ärsmöte hÄllas. Kallelse ska skickas till medlemmarna minst tvÄ veckor i förvÀg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra Ärsmötet fÄr bara de frÄgor som föranlett mötet behandlas.

 

§ 6 Beslutsformer

För föreningens möten gÀller att endast nÀrvarande ledamöter och medlemmar har röstrÀtt. Besluten fattas med enkel majoritet. Kan ej beslut nÄs genom majoritet ges utslagsröst till ordförande.

 

§ 7 Firmatecknare

Firmatecknare utses av styrelsen.

 

§ 8 VerksamhetsÄr

Föreningens verksamhetsÄr Àr kalenderÄr, 1 januari till och med 31 december.

 

§ 9 StadgeÀndring

Ändring av dessa stadgar krĂ€ver beslut med kvalificerad majoritet pĂ„ tvĂ„ pĂ„ varandra följande Ă„rsmöten, varav ett ska vara ordinarie Ă„rsmöte. Mellan dessa möten mĂ„ste minst tvĂ„ mĂ„nader förflyta.

 

§ 10 Upplösning

Upplösning av föreningen krÀver beslut med kvalificerad majoritet pÄ tvÄ pÄ varandra följande Ärsmöten, varav ett ska vara ordinarie Ärsmöte. Mellan dessa möten mÄste minst tvÄ mÄnader förflyta.

Vid upplösning av föreningen ska eventuellt kvarvarande tillgÄngar i första hand skÀnkas
till Familjen Einhorns stiftelse, i andra hand till föreningen Hand in hand och i tredje hand till ABC Nepal i Kathmandu. Om det inte Àr möjligt ska tillgÄngarna skÀnkas till en annan ideell organisation som verkar inom föreningens ÀndamÄl. Föreningens kvarvarande tillgÄngar fördelas efter beslut pÄ sista Ärsmötet. Vid upplösning avstÄr medlem i förening frÄn att göra ansprÄk pÄ nÄgon del av kvarvarande tillgÄngar.

Dessa stadgar godkÀndes pÄ föreningens extra Ärsmöte i Stocksund, den 29 juni, 2019.