Stadgar föreningen Do Good Now


§ 1 Namn och sÀte
Föreningens namn Àr Do Good Now. Föreningen har sitt sÀte i Danderyds kommun.

§ 2 ÄndamĂ„l
Föreningens ÀndamÄl Àr att nationellt och internationellt verka för mÀnskliga rÀttigheter och
motverka det moderna slaveriet i allmÀnhet och mÀnniskohandel i synnerhet. I detta ingÄr att
bekÀmpa fattigdom.
Detta gör vi frÀmst genom att

  • finansiellt stödja aktiva organisationer som arbetar för mĂ€nskliga rĂ€ttigheter, mot modernt slaveri, mĂ€nniskohandel och fattigdom
  • genomföra insamlingsaktiviteter till förmĂ„n för egna projekt och organisationer som arbetarför mĂ€nskliga rĂ€ttigheter
  •  stödja personer som Ă€r utsatta för eller löper risk att hamna i modernt slaveri
  • verka förebyggande mot det moderna slaveriet, dĂ€r mĂ€nniskohandel ingĂ„r
  • sprida information, kunskap och medvetenhet om mĂ€nskliga rĂ€ttigheter i allmĂ€nhet och modernt slaveri och mĂ€nniskohandel, dess orsaker och konsekvenser, i synnerhet
  • verka mot segregation och för integration i det svenska samhĂ€llet
  • erbjuda bostĂ€der till flyktingar eller personer som behöver skyddat boende
  • erbjuda mikrolĂ„n till personer som behöver ekonomisk hjĂ€lp för att etablera sig i samhĂ€llet
    Föreningen Àr fristÄende, partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3 Medlemskapet
Föreningens medlemmar ska godta stadgarna.
Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller om medlem
pÄ annat sÀtt agerar i strid med föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning
och beslutet ska tas med kvalificerad majoritet.

§ 4 Årsmötet
Årsmötet Ă€r föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hĂ„llas under Ă„rets första fyra
mÄnader och kallelse ska delges föreningens medlemmar senast tvÄ veckor innan mötet.
Medlemmar Àger rÀtt att ge förslag till Àrenden som ska behandlas pÄ mötet, detta ska dock
ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag ska
tillhandahÄllas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan Ärsmötet.
Vid ordinarie Ärsmöte ska följande punkter vara med

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare

2. Val av justeringspersoner, tillika röstrÀknare

3. FaststÀllande av dagordning

4. FaststÀllande av röstlÀngd

5. Årsmötets behöriga utlysande

6. VerksamhetsberÀttelse med ekonomisk redovisning

7. FrÄga om ansvarsfrihet för den avgÄende styrelsen

8. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

9. Val av ordförande

10. Val av kassör

11. Val av övriga ledamöter

12. Val av suppleanter

13. Mötet avslutas
Beslut pÄ Ärsmötet fattas med enkel majoritet.

§ 5 Extra Ärsmöte
Om styrelsen eller 1/3 av medlemmarna i föreningen sÄ krÀver, ska extra Ärsmöte hÄllas.

Kallelse ska skickas till medlemmarna minst tvÄ veckor i förvÀg tillsammans med dagordning
och beslutsunderlag. Under det extra Ärsmötet fÄr bara de frÄgor som föranlett mötet
behandlas.

§ 6 Beslutsformer
För föreningens möten gÀller att endast nÀrvarande ledamöter och medlemmar har röstrÀtt.

Besluten fattas med enkel majoritet. Kan ej beslut nÄs genom majoritet ges utslagsröst till
ordförande.

§ 7 Firmatecknare
Firmatecknare utses av styrelsen.

§ 8 VerksamhetsÄr
Föreningens verksamhetsÄr Àr kalenderÄr, 1 januari till och med 31 december.

§ 9 StadgeÀndring
Ändring av dessa stadgar krĂ€ver beslut med kvalificerad majoritet pĂ„ tvĂ„ pĂ„ varandra följande
Ärsmöten, varav ett ska vara ordinarie Ärsmöte.

§ 10 Upplösning
Upplösning av föreningen krÀver beslut med kvalificerad majoritet pÄ tvÄ pÄ varandra
följande Ärsmöten, varav ett ska vara ordinarie Ärsmöte. Mellan dessa möten mÄste minst tvÄ
mÄnader förflyta.

Vid upplösning av föreningen ska eventuellt kvarvarande tillgÄngar i första hand skÀnkas
till Familjen Einhorns stiftelse, i andra hand till föreningen Hand in hand och i tredje hand till
ABC Nepal i Kathmandu. Om det inte Àr möjligt ska tillgÄngarna skÀnkas till en annan ideell
organisation som verkar inom föreningens ÀndamÄl. Föreningens kvarvarande tillgÄngar
fördelas efter beslut pÄ sista Ärsmötet. Vid upplösning avstÄr medlem i förening frÄn att göra
ansprÄk pÄ nÄgon del av kvarvarande tillgÄngar.


Danderyd, den 1 april 2021